Nechtěný přesun autobusové zastávky – Chronologie a kopie dokumentů.

By | 6.1.2017

 ZASTÁVKA „TRPINKY“ – VRAHOVICE –  chronologický přehled

6. ledna 2011

– jednání v záležitosti obnovy přechodu pro chodce ve Vrahovicích
– obnovení přechodu podmíněno přesunem autobusových zastávek = POČÁTEK CELÉHO PROBLÉMU
– účastníci: dr. A. Rašková, Mgr. Milada Galářová (Osadní výbor Vrahovice, OVV), Koudelka (SSOK), Vafek (DI PČR), Tůma (OD MěÚ PV); s majitelkou předmětné prodejny potravin paní Libuší Borovskou nebylo vůbec jednáno [sic!!]
– informaci o této schůzce jsem získal 9. června 2015
– jde o jediné stanovisko DI PČR k předmětné věci až do rozpoutání kauzy v květnu 2015 [sic!!!]

prosinec 2011

– vypracován projekt na přesunutí zastávek firmou Regioprojekt Morava (majitelka firmy Ing. Barbora Zapletalová, manželka tehdejšího náměstka starosty v Šumperku, firma později podezřelá z podivných vztahů s šumperskou radnicí)
– projekt jsem získal 30. března 2012

březen 2012

– telefonicky jsem pátral po důvodech, proč nebyl po rekonstrukci krajské silnice (2011) obnoven přechod před samoobsluhou
 na SSOK jsem zjistil, že existuje projekt na přesun zastávek před obchod, kde je počítáno i s novým přechodem
 projekt měl v referátu odbor rozvoje a investic MěÚ PV

30. března 2012

– moje schůzka s Ing. Hanou Žondrovou na odboru rozvoje a investic
 získal jsem kopii stavební dokumentace
 paní Žondrová se podivovala nad tím, že paní Borovská jako majitelka pozemku, na kterém měla stát část zastávky, není o projektu informovaná

listopad 2012

– schůzka paní L. Borovské s Ing. Hanou Žondrovou na odboru rozvoje a investic
 projekt byl změněn, zastávka již nezasahuje na pozemek paní Borovské, rovněž částečně vypuštěny některé chodníky (pravděpodobně výsledek mé schůzky ze dne 30. 3. 2012, kdy jsem prohlásil, že paní Borovská nikdy s tímto projektem nebude souhlasit)
 paní L. Borovská se vyjádřila v tom smyslu, že zastávka na tomto místě je nesmysl
 vše proběhlo pouze ústně, neproběhlo žádné stavební ani územní řízení

13. 3. 2014

– odpověď MMP na můj dotaz podaný prostř. AK dle z. 106/1999 Sb., zda se bude realizovat přesunutí autobusových zastávek
– podle MMP:
 není vedeno žádné stavební ani územní řízení
 v roce 2014 není schválená žádná investiční akce na přesun zastávek ve Vrahovicích
 odbor rozvoje a investic má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení
 o stavbě v r. 2015 se dopis nezmiňuje [sic!!!]
leden 2015

– nový projekt (Jaromír Vláčil, Projekce, Dobromilice) na přesun autobusových zastávek – jde o kopii projektu z 12/2011 resp. jeho upravené verze z r. 2012 a jeho rozšíření
– projekt získala paní Borovská 25. března 2015, resp. já 9. června 2015 (kompletní dokumentace)

únor 2015

– v prostějovském tisku informace o „rekonstrukci zastávek v Trpinkách“, jako reakce na jednání Rady MP z 3. února 2015

březen 2015

– můj právní zástupce telefonicky na odboru rozvoje a investic (Ing. Hana Žondrová) zjistil, že se bude realizovat záměr přesunutí zastávek

25. března 2015

– schůzka paní L. Borovské a Ing. Hany Žondrové na odboru rozvoje a investic
 paní L. Borovská dostala kopie aktuální projektové dokumentace
 od této doby projekt rozšiřován mezi občany a diskutován

duben 2015

– paní L. Borovská podala prostřednictvím AK nesouhlasné vyjádření se stavbou zastávky na pozemku sousedícím s jejím pozemkem
 na toto vyjádření nedostala paní Borovská od MMP nikdy žádnou odpověď [sic!!!]

20. dubna 2015

– sestavena petice

27. dubna – 1. května 2015

– sběr podpisů pod petici

4. května 2015

– jednání OVV za přítomnosti Ing. Zdeňka Fišera
 jednání se zúčastnilo cca 30 občanů – odpůrců přesunu zastávek (v zápise OVV uvedeno 21 osob), ačkoliv schůze OVV jsou neveřejné
 p. Fišer obhajoval nový projekt, nicméně vznesl i variantu, že zastávka do centra by mohla zůstat ta stávající
 podle Mgr. Milady Galářové, předsedkyně OVV, OVV několikrát dopisem inicioval rekonstrukci stávající zastávky směrem do centra, nikoliv její přesun

5. května 2015

– podal jsem petici na podatelně MMP

11. května 2015

– dopis od primátora MP
– pouze potvrzení přijetí petice
– doposud (30. 9. 2015) jediná odpověď MP na petici [sic!!!]

26. května 2015

– Rada MP projednala petici (bod 18)
1. června 2015

– jednání OVV za přítomnosti Ing. Zdeňka Fišera
– občané tentokrát na jednání nevpuštěni

8. června 2015

– jednání Zastupitelstva MP
 bod 12.3 „vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích“
 Mgr. Pospíšil chtěl, aby všechny dotace OK byly projednány současně, zastupitelé by tak nebyli obeznámeni s peticí
 Ing. Fišer vyjádřil několik nepravdivých tvrzení, mj. že jde o osobní a majetkoprávní spor paní Borovské
 Ing. Kousal podpořil petici
 Ing. Zajíček: není jiné řešení, než nový projekt

9. června 2015

– odpověď MMP na můj dotaz podaný prostř. AK dle zákona 106/1999 Sb.,:
 informace o jednání z 6. ledna 2011, kde bylo rozhodnuto o obnově přechodu a přesunutí zastávek, včetně kopie zápisu z tohoto jednání
 kompletní aktuální projektová dokumentace
 stavební akce bude povolena stavebním řízením
 „Odbor dopravy neobdržel od DI PČR jiný podnět k řešení autobusové zastávky ve Vrahovicích, než ve výše uvedeném zápisu z 6. 1. 2011.“
 odpověď na dotaz, zda město PV obdrželo od DI PČR podnět, návrh nebo jinou písemnost směřující k přesunu zastávek

18. června 2015

– zasedání komise dopravy
 díky předsedovi komise Ing. Petru Kousalovi jsem mohl na komisi promluvit
 členové komise mě však nenechali hovořit o genezi problému, dále mě přerušili, když jsem chtěl vyvrátit nepravdivá tvrzení, která zazněla na jednání zastupitelstva dne 8. června 2015, poté na mě někdo vykřikl: „tak co vlastně chcete“, poté jsem byl odejit – při následném projednávání a hlasování jsem přítomen nebyl
 jednání členů komise (s výjimkou předsedy a dr. Raškové) vůči mně bylo naprosto nepřijatelné; členové byli rozhodnuti již předem, nenechali mě na komisi prakticky nic říct; neočekával jsem vřelé přijetí, ale takto nepřátelský postoj byl pro mě překvapením

18. června 2015

– odpověď MMP na dotaz podaný prostř. AK dle zákona 106/1999 Sb., stanovisko odboru dopravy ze dne 20. 5. 2015 (Ing. Miroslav Nakládal, šlo o podklad pro jednání Rady MP 26. 5. 2015):
 „petenti se mýlí ve všech bodech“

7. srpna 2015

– sešel jsem se s Ing. Fišerem zejména kvůli jeho tvrzení z 8. 6. 2015 o osobním a majetkoprávním sporu paní Borovské, na kterém postavil diskretizaci celé petice
 p. Fišer mi sdělil, že tuto informaci dostal na jednání OVV 4. 5. 2015 a přislíbil mi, že se k věci na příštím zastupitelstvu vyjádří
10. srpna 2015

– sešel jsem se v Trpinkách s Ing. Martinem Smělým, dopravním expertem VUT v Brně, Stavební fakulta, Ústav pozemních komunikací. P. Smělý měl předem k dispozici kompletní projektovou dokumentaci
 dle názoru p. Smělého je projekt MP dobrý zejména s ohledem na jeho cenu, neboť vybudování zálivu ve stávající zastávce směrem do centra by bylo nákladnější, nicméně bezpečnější variantou
 p. Smělý tak sice vyvrátil argumenty petice, na druhou stranu vyvrátil rovněž argumenty Ing. Fišera. Ing. Zajíčka a DI PČR PV
 dle p. Smělého dokonce zastávka směr Čechůvky neodporuje žádné normě

7. září 2015

– jednání Zastupitelstva MP
 bod 11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – zastávky Vrahovice)
 schváleno 21 hlasů
 Ing. Fišer se nevyjádřil na téma „osobního s majetkoprávního sporu paní Borovské“, jak mi přislíbil 7. srpna 2015, pouze upřesnil, že autorem petice jsem já, nikoliv paní Borovská
 dr. Mačák zesměšnil mé vystoupení na dopravní komisi, z jeho nehorázného tvrzení to vypadalo, jako bych byl přítomen nějakým dalším jednáním a že bylo dokonce s obyvateli komunikováno na setkání s občany [sic!!!]

(zpracoval Jiří Borovský, 30. 9. 2015)

říjen 2015
– setkání s občany, tělocvična ZŠ Majakovského
o představitelé města potvrdili, že dojde k realizaci pouze zastávky směr Trpínky

16. 11. 2015
– dopis Ing. Zdeňka Fišera
o dojde pouze k výstavbě zastávky směr Tprínky

říjen 2016
– setkání s občany, tělocvična ZŠ Majakovského
o při výčtu investic ve Vrahovicích nepadla o zastávce ani zmínka

listopad 2016
– bagry bagrují
(doplnil Jiří Borovský, 23. 11. 2016)